• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение за изграждане на „Хипермаркет – ЛИДЪЛ” с прилежащ паркинг и ТП в нов УПИ 1-1,2,66,3,4, кв.100, м.„Горубляне”, район „Младост” – СО

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение

На основание Приложение №2 към чл. 6, ал.1, от Наредбата за условията и реда за извършване на извършване на оценка за

въздействието върху околната среда (ПМС №59 от 07.03.2003 г. изм..ДВ. бр.З от 2006 г, бр.80 от 2009 г, бр.29 от 2010 г, бр.З от 2011г и изм. и доп. бр.94 от 2012 г. посл.изм. ДВ, бр. 12/2017 г)
„ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД, собственик на нов УПИ 1-1,2,66,3,4, квЛОО, чрез „ЛИДЛ БЪРГАРИЯ ЕООД ЕНД KQ” КД, седалище и адрес на управление: с.Равно поле, ул.’Трети март” №1.

Лица за контакти: Йордан Тодоров Йорданов (пълномощник), моб.0897 88 22 18

СЪОБЩАВАТ, че има инвестиционно предложение за изграждане на „Хипермаркет – ЛИДЪЛ” с прилежащ паркинг и ТП в нов УПИ 1-1,2,66,3,4 (образуван от обединяване на УПИ 1-1,2,66, УПИ XVIII-4 и УПИ XIX-3), кв.100, м.„Горубляне”, район „Младост” – СО.
В администрацията на район Младост, е представена информация по Приложение № 2 към чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС, касаеща инвестиционното предложение.
Адрес за кореспонденция: „ЛИДЛ БЪРГАРИЯ ЕООД ЕНД КО”КД, с.Равно поле, ул.’’Трети март” №1.

Лице за контакти: Йордан Тодоров Йорданов (пълномощник), моб.0897 88 22 18
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет.10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.govemment.bg

Документи: Съобщение

18:31 | 20.12.17 | Инвестиционни предложения