• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение за изграждане на: Промяна от ЗУТ за обект Многофункционална сграда в УПИ I- 4952. КВ. 11. м. бул. “Цариградско шосе” 7-11 км.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл, 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г. изм. и доп.)

от “Кайен“ ООД, ЕИК131209159, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. “Драган Цанков“ №5

Пълен пощенски адрес (адрес за кореспонденция): гр. София, район Изгрев, ул. „Николай Хайтов“ № 34, ет. 1, 1172

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0877 51 08 75

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Николай Красимиров Николаев и Салех Салим Асил

Лице за контакти: Бранимира Иванова

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на:

ПРОМЯНА ПО ЧК 154 ОТ ЗУТ ЗА ОБЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ТРАФОПОСТ. РАЗПОЛОЖЕНА В УПИ I- 4952. КВ. 11. М. БУЛ. .ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ – 7-11 КМ:. РАЙОН МЛАДОСТ. СТОЛИЧНА ОБШИНА

Кратка информация:

Инвестиционното намерение, за което има издадено и влязло в сила разрешение за строеж, предвихеда изграждането на многофункционална сграда с подземни гаражи.

Променените инвестиционни намерения предвиждат следните промени:

  • Добавяме още един остъклен еркер по североизточната фасада;
  • Понижаване на покривната плоча по контура на покрива;
  • Промяна в местоположение на покривни бордове.

Транспортен достъп: Достъпът до обекта ще се осъществява посредством вход/изход, разположен от към улица от североизточната страна на имота – локал на бул. “Цариградско шосе“, както и директен изход от подземно ниво на сградата към локално платно на бул. “Цариградско шосе“.

Отопление: Предвихда се отопляване с климатични инсталации на директно изпарение, тритръбни – за максимална гъвкавост и ефективност при работа. Ще се предвидят всички мерки за постигане на висока енергийна ефективност.

Документи: Съобщение

18:51 | 20.12.17 | Инвестиционни предложения