Обявление по ЗУТ

Инвестиционно предложение за многофункционална сграда – Промяна по време на строителството

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Пълен пощенски адрес: гр. СоОбявафия, ж.гр. Южен парк, бл. 27, вх. А Телефон, факс, e-mail: 0896/661288, georgiq_n@abv.bg Лице за контакти Георгия Николова 0896/661288

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „МНОГОФУНКЦИОНАЛА СГРАДА – ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ” в У ПИ XV-5220 за общ обсл. и ТП, кв. 28А, м. „Югоизточен град район 4 – Зона 5“, район „Младост“ СО.

За контакти: Георгия Николова 0896/661288 /лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg Приложение:

Документи:

23:17 | 19.02.18 | Обявление по ЗУТ