Обявление по ЗУТ

Инвестиционно предложение за “Приобщаване на част от помещение за хранително заведение към апартамент № 2 във вход 4 на бл. 281”

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/2003г.)

от арх. Пламен Младенов Мирянов – Председател на Съвета на Директорите на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД, седалище и адрес на управление – гр. София, район Средец, ул.“Неофит Рилски” № 46, Булстат 175155346 – лично и в качеството си на пълномощник на Пламен Марчев Петков и Стела Венциславова Григорова, телефон за контакти – GSM 0888 820 819 /Елеонора Радева/

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Приобщаване на част от помещение за хранително заведение към апартамент № 2 във вход 4 на бл. 281 ж.к. Младост 2, чрез вътрешно преустройство на апартамент № 2 -1 – ви етап и помещение за хранително заведение -II-ри етап. Самостоятелните обекти са с идентификатори 68134.4091.5740.1.44 и 68134.4091.5740.1.14.

Лице за контакти: Елеонора Радева – GSM 0888 820 819

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул.

“Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Документи: Инвестиционно предложение

 

13:33 | 25.01.18 | Обявление по ЗУТ