Съобщения

Инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци” в кв. “Горубляне”

Уважаеми съграждани,

Постъпило е инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, масла, хартия, стъкло и пластмаса” в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4916, кв„ „Горубляне“, район „Младост“ (отбелязан със син цвят на схемата).

В 14-дневен срок може да подадете писмени становища и мнения в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org или в СО Район Младост, жк Младост 3, ул Свето Преображение 1; email: office@mladost.bg

За въпроси и повече подробности:
Тел. 02/874-81-47, Отдел „Екология”-Район „Младост”

13 февруари 2018 г.                                                               Район „Младост” СО

 

 

 

 

11:17 | 15.02.18 | Съобщения