Обявление по ЗУТ

Инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства…” в кв. Горубляне

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
от „Хидра Метал” ООД

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, масла, хартия, стъкло и пластмаса” в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4916, кв. „Горубляне“, район „Младост“, Столична община /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти:
Адрес: гр. София, район „Витоша“, ул „Маринковица“ № 2В, вх. Д, ет. 3, ап. 36
Лице за контакти: Станислав Георгиев Бонев, тел. 0883939388 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org или в СО Район Младост, жк Младост 3, ул Свето Преображение 1  в 14 – дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното предложение.

Документи: Обява

 

18:17 | 13.02.18 | Обявление по ЗУТ