Обявление по ЗУТ

Инвестиционно предложение за “Топлозахранване и АС за ОДЗ за десет групи м. “Югоизточен град Район 4 – Зона 5”, ж.к. Младост 4

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр, 25/2003 г.9 изм. т дои.)

 

СО РАЙОН „МЛАДОСТ”, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. “Младост 3”, ул. „Свето преображение” № 1, ЕИК 000696327, представлявано от Десислава Иванчева – кмет

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за “Топлозахранване и АС за ОДЗ за десет групи м. “Югоизточен град Район 4 – Зона 5”, кв 19 /нов 19а/, УПИ-II-ОДЗ, ж.к. “Младост 4 “, СО район “Младост”, гр.София”.

За контакти :Катя Владимирова Руменина- тел: 952 11 71, мобилен телефон 0883 847 803

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Вижте обявата: Инвестиционно предложение за “Топлозахранване и АС за ОДЗ”

17:26 | 28.09.17 | Обявление по ЗУТ