• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение за „Уличен топлопровод 2 ф 139/225 мм, сградни отклонения и абонатни станции за жилищна сграда с гаражи секция А и Б в У ПИ VII-6246, кв. 7, м. Младост 1

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От „ГРИЙНЛАЙФ-СТРОЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, СО – р-н Лозенец, ул. „Златен рог“ № 20-22, ЕИК 20192377 9, представлявано от управителя Веселин Василев Канев – Възложител

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Уличен топлопровод 2 ф 139/225 мм, сградни отклонения и абонатни станции за жилищна сграда с гаражи секция А и Б в У ПИ VII-6246, кв. 7, м. Младост 1, СО район „Младост“

За контакти : Лена Константинова Григорова – мобилен телефон 0898 507 246

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:

Документи: Обява

23:31 | 17.05.18 | Инвестиционни предложения