Инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение за Шоурум, автосервиз, автомивка, офис и трафопост в новообразуван УПИ V-1347, м. “Горубляне”

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Любомир Спасов Минков

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение:

Шоурум, автосервиз, автомивка, офис и трафопост в новообразуван УПИ V-1347 от ПИ с идентификатор 68134.4085Л347 по КККР, кв. 95, м. „Горубляне”, район „Младост” – СО

За контакти: Николай Михайлов Ангелов, гр. София, ул. „Церова гора“ №12, ет.6, ап.13 тел.0887244763

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” №136, ет. 10, e-nnail: riew-sofia@riew-sofia.goven3ment.bg

СО-район „Младост“, ж.к „Младост“ 3, ул.“Св.Преображение“ № 1 e-mail: office–at–mladost.bg в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на обявяване

Документи: ОВОС-Любомир Спасов Минков

14:21 | 09.03.18 | Инвестиционни предложения