Инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение „Монтаж и демонтаж на автомобилни гуми”, кв. Горубляне

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, брой 25/2003 г., изм. и доп.) от
„КЪРТИ-ДУМ“ ЕООД, гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 35, ет.8, ап.36

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ново инвестиционно предложение, относно „Монтаж и демонтаж на автомобилни гуми” във гр. София, кв. Горублянe, ул. Околовръстен път №323, област София, общ. Столична

За контакти: Любомир Антониев Николов, тел. 0888389307

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618,
бул. “Дар Борис III” № 136, ет010, e-mail: riosv@riew-sofia.org
СО-райоя „Младост“, ж.к „Младост“ 3, ул “Св. Преображение“ № 1, e-mail: office–at–mladost.bg в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на обявяване
на инвестиционното предложение.

Документи: Обява

14:50 | 01.03.18 | Инвестиционни предложения