Съобщения

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ - КАМПАНИЯ 2024 Г.

На основание Заповед № РМЛ24-РД09-180/27.03.2024 г. на кмета на СО-район „Младост“, считано от 01.04.2024 г. (понеделник) до 16.04.2024г. (вторник) вкл., се приемат заявления от земеделски производители за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост.

В заповедта са определени местата на територията на район „Младост“ по утвърдените от гл. архитект на района схеми и точки за сезонно разполагане и продажба на открито на земеделска продукция от ПРОИЗВОДИТЕЛИ, за периода 01.05.2024 г. до 31.10.2024 г. Тяхното местонахождение е обозначено в прикачената карта на района. Всеки заявител може да кандидатства за всяка една позиция/точка.

Комисия, определена със заповед на кмета на района, ще разгледа и класира подадените заявления за търговия на открито за продажба на земеделска продукция от физически и юридически лица на територията на район „Младост“ по утвърдени критерии, съгласно чл.36г, ал.5 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на сайта на района.