Съобщения

Информация за качеството на атмосферния въздух в реално време

Във връзка със Заповед № СОА20-РД09-2741/ 30.10.2020г. на кмета на Столична община за прилагане на Наредба №6 от 07.10.2019г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление и Решение № 413 по протокол №20 от 24.09.2020г. на СОС, Ви предоставяме възможност да получавате информация в реално време, за нивата на фини прахови частици (ФПЧ10), както и други показатели за район “Младост” от стационарната измервателна станция разположена в двора на НИМХ-БАН.

Исканата информация може да бъде намерена на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда на адрес: http://www.eea.government.bg/
Там има достъп до Система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух в реално време, на адрес: http://www.eea.government.bg/kav/ Системата дава информация от автоматичните измервателни станции, разположени на територията на Столична община. Избира се съответната станция и се виждат данните.

Също така, на страницата на ИАОС е публикуван и ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух, на адрес: http://www.eea.government.bg/

 

10:47 | 07.04.21 | Съобщения