Съобщения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩА

Кандидатстването по процедурата BG-RRP-4.023 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I стартира от 22 декември 2022 г. и срокът за кандидатстване да бъде до 17,00часа на 31 май 2023 г.

Конкретен бенефициент е дирекция „Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.

Общинските и районните администрации са водещи партньори при изпълнението на проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фон – Етап I“.

Сдруженията на собствениците трябва да сключват партньорски споразумения с тях преди подаването на предложения за изпълнение на инвестиции.

За всяка одобрена сграда собствениците одобрени на I етап, ще получат финансова помощ до 100% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От настоящата програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и разходите за проектните мениджъри.

Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост, и ще получат одобрение за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност  не по реда на заявяване, а според одобрените проекти и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.

Пълнят набор от документи и указания, можете да намерите в прикачените файлове.

  1. Документи по ЗИП
    2. Документи по ЗФП
    3. Координати на проектния мениджър
    4. Указания за кандидатстване