Image module

Обява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по

домовете с цел превенция разпространението на COVID-19,  за набиране на ПОТРЕБИТЕЛИ на социални услуги по Проект №

BG05M9OP001-2.101-0171-C01 „Патронажна грижа в район Младост„

Дейностите, които ще се предоставят са:

  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите);
  • Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (заплащане със средства на потребителите)

Целевите групи, които попадат в обхвата на патронажната грижа са:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства ;
  • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск“ е лице, което е в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

  • Лице или член на семейството му ако е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
  • Самотен родител с дете/ца до 12 г., който е в невъзможност да остави детето/цата си сами.

Всеки желаещ който иска да се възползва от предоставянето  на услугите трябва да попълни декларация – заявление по образец и да го подаде в Центъра за административно обслужване (ДЕЛОВОДСТВОТО) на Столична община – район „Младост“, София -1712, ул.“Свето Преображение“ № 1

Допълнителна информация както и съответните образци може да намерите на интернет страницата на СО – район „Младост“. За консултации и разяснения може да се свържете и на телефон  02/9067614