Image module

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ

ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.101-0171- C01

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В РАЙОН МЛАДОСТ“ 

Столична община – район „Младост“ започна изпълнението на проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101-0171- C01 „Патронажна грижа в район Младост“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.

 • Срокът на изпълнение е до 31.12.2020 г.
 • Общата стойност на договора е 392 613,20 лв.

В изпълнение на дейностите по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ район „Младост“ ОБЯВЯВА прием на документи от кандидати за заемане на длъжността „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ с месечно възнаграждение в размер на  1100 лв.

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността „Социален асистент“:

– Степен на завършено образование – основно;

– Образователно – квалификационна степен – не се изисква;

– Професионален опит – не се изисква;

– Наличието на професионален опит се счита за предимство.

 1. Характерът на работата е определен с длъжностна характеристика. Екземпляр на длъжностната характеристика е качен на интернет страницата на СО – район „Младост“ и може да се запознаете и/или да бъде изтеглен. Изпълнението на длъжността, включва: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, както и заплащане на битови сметки и извършване на неотложни административни услуги, в подкрепа на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от създадената извънредна ситуация в страната

Целта на проекта е предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация и пандемията от COVID-19, оказване на подкрепа на целеви групи:

 • Възрастни хора над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства;
 • Възрастни в риск*

* „Възрастен в риск“ е лице, което е в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

 • Лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с

COVID-19;

 • Самотен родител с дете/ца до 12 г., който е в невъзможност да остави детето/цата си сами.

Услугите за лицата от целевите групи са свързани с:

 • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);
 • заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете на 247 лица от целевата група на район „Младост“, отговарящи на изискванията на процедурата в периода на епидемична ситуация в страната, мерките срещу разпространението на COVID-19, като това е превенция срещу разпространението на вируса.

III. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите са:

 1. Заявление (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка при подаване на заявлението);
 3. Автобиография (по образец);
 4. Медицинско свидетелство за работа след интервю и одобрение и преди сключване на трудов договор за длъжността Социален асистент;
 5. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 6. Декларация (по образец).

 

 1. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите могат да подават горепосочените документи в центъра за административно обслужване (деловодството) на Столична община – район „Младост“, София -1712, ул.“Свето Преображение“ № 1, или да бъдат изтеглени от интернет страницата на Столична община – район Младост.

Допълнителна информация може да получите на телефон 02/9067614.

Необходими докуемнти:

Заявление за соц. асистент

Изтегли

Декларация обстоятелства за соц. асистент.

Изтегли

Образец на CV за соц. асистент.

Изтегли

Длъжностна характеристика за соц. асистент.

Изтегли

Списък одобрени и неодобрени социални асистенти

Изтегли