ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА

Уважаеми родители,

Постановление №30 от 22.02.2023 г. на Министерски съвет за прилагане на политиката по чл.1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г, регламентира:

  • Исканията за изплащане на компенсации по реда на Постановление №231 на

МС от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини за деца, които са навършили  тригодишна възраст през януари 2023 г., се подават в срок до 05.03.2023 г.

  • Промяна в чл.1 от Постановление №231 на МС от 2022 г. за определяне на реда и

условията за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини, като думите „деца от тримесечна до тригодишна възраст“ се заменят с „деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват три годишна възраст“

Моля, спазвайте изискванията за окомплектоване на подаваните документи!