Обявление по ЗУТ

Проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I- 86, 410, 411, кв. 5А, м. „Младост 4“, район „Младост“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 22, ал. 4 от ЗУТ, раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания в Столична община и постъпило в СО-район “Младост” писмо с вх. № РМЛ16-ГР00-129-[2]/15/01.03.2017г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ17-РД09-91/28.04.2017г. на Кмета на Столична община – район „Младост”, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на:

Проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I- 86, 410, 411, кв. 5А, м. „Младост 4“, район „Младост“, гр. София, за образуване на нови УПИ I-86 “за жилищно строителство и обществено обслужване”, УПИ II-412 „ за комплексно жилищно строителство и трафопост, УПИ III-410 „за жилищно строителство обществено обслужване и трафопост“, УПИ IV-411 „за жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 5А, м. „Младост 4“, район „Младост“, гр. София.

Теренът попадащ в обхвата на разработката на проекта се намира в пространството около бл.401, бл.408, бл.404, бл.403, бл.407, бл.405 и бл. 409 от ж.к. „Младост 4”, гр. София.

Представянето на проекта ще се състои на 11.05.2017г. от 18.00 часа на 11.05.2017г. от 18.00 часа в Народно читалище „Младост 1971”, с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” /до кооперативния пазар/.

Писмени становища могат да се подават в деловодството на СО-район „Младост” до 25.05.2017г. вкл. Становищата се адресират до Кмета на район ”Младост”, Столична община и се внасят в деловодството на район ”Младост” на адрес: гр.София, ул.”Свето Преображение” №1 или или по електронна поща .

Становища, постъпили след 25.05.2017г. вкл. няма да бъдат разглеждани.
Обществената дискусия да се проведе на 01.06.2017г. от 18:00 часа в Народно читалище „Младост 1971”, с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” /до кооперативния пазар/

Вижте пълната документация:

Заповед РМЛ17-РД09-91/28.04.2017г

Проект ИПЗ

ПУП Изменение на план за регулация и застрояване

Техническа информация

Протокол от общественото обсъждане проведено на 01.06.2017

18:07 | 28.04.17 | Обявление по ЗУТ