Обявление по ЗУТ

Подробен устройствен план-изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на технческата инфраструктура на част от м. „Горубляне”, квартали 95, 96, 88, 52, 84 и 43

Столична община – район „Младост” на основание чл.128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план-изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на технческата инфраструктура на част от м. „Горубляне”, квартали 95, 96, 88, 52, 84 и 43 в граници: задънена улица от о.т.24г до о.т.24д; северна граница на УПИ I и УПИ XIX от кв. 95; през улица „Преслав”; северна граница на УПИ XIV и УПИ XI от кв. 96; улица „Павел Красов” до о.т.43; улица „Шиндра”, прилежаща на квартали 86 и 87; западна, северна и източна граница на УПИ V „за озеленяване” от кв. 88; южна граница на УПИ VI от кв. 88; източна граница на УПИ IV и УПИ VII от кв. 88; през улица „Шиндра”; източна и южна граница на УПИ IV от кв. 52; през улица „Виднището”; улица от о.т.63а до о.т.57а; улица „Селището”; северна и западна граница на квартал 44; през улица „Минзухар”; западна граница на квартал 42; през улица „Цветна градина”; западна граница на УПИ I и УПИ XV от квартал 45; през улица „Самоковско шосе”; източна граница на квартал 41; през улица „Цветна градина”; източна граница на квартал 20; през улица „Владичина ливада”; източна граница на УПИ II и УПИ XV от квартал 39; през улица „Самоковско шосе” до о.т.24г.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Главния архитект на Столична община чрез район „Младост”.

Обявлението е публикувано в Държавен вестник, брой: 87, от дата 31.10.2017г., стр. 62. Проектите са изложени на информационното табло в сградата на район „Младост”, както са и публикувани на интернет страницата на район „Младост”.


Вижте PDF версията

Вижте PDF версията

Вижте PDF версията

 

 

15:10 | 31.10.17 | Обявление по ЗУТ