Съобщения

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДЕЦА В ЯСЛЕНА ВЪЗРАСТ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7/19.01.2023 г.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА

Уважаеми родители,

С Постановление №7 от 19.01.2023 г. на Министерски съвет за уреждане на бюджетните отношения през 2023 година, продължават да се прилагат условията и редът, определени с Постановление №231 на МС от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец, се подава по настоящ адрес на детето до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране;
  2. Искане  – подава се по настоящ адрес на детето до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране;
  3. Документ за актуална банкова сметка;

Окомплектованите документи –  Заявление и Искане, с приложените към него:

– Договор и документ за банкова сметка – подават се само веднъж с първото подадено искане и при промяна на обстоятелствата;

– Документи, удостоверяващи плащането – фактури, платежно нареждане или ка

сови бележки;

можете да подавате на място – в деловодството на район „Младост“ или на имейл – office@mladost.bg , където също получавате входящ номер.

Моля, спазвайте изискванията за окомплектоване на подаваните документи!