Съобщения

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДЕЦА, НЕПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА, НЕПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЛИЛИЩА – ОТ 3 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ДО ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В ПЪРВИ КЛАС, ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА

Уважаеми родители,

Съобразно изискванията на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски

градини или училища поради липса на свободни места, приета с с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.,Обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 21 Септември 2021г., срокът за подаване на документи за изплащане на компенсации за неприети деца в детски градини или училища от три годишна възраст до постъпването им в първи клас е следният:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ по ал. 1 от Наредбата – по настоящия адрес на детето, се подава:

– в срок до 5 ноември – за получаване на компенсации за цялата учебна година;

– в срок до 5-о число на месеците от декември до юли 2023 година  – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението;

  1. ИСКАНЕ, по настоящия адрес на детето, се подава до пето числона месеците, както следва:
  • 5 ноември 2022 г. – за периода от 15 септември до 30 октомври 2023 г.;
  • 5 януари 2023 г.  – за периода от 01 ноември до 31 декември 2022 г.;
  • 5 март 2023 г.  – за периода от 01 януари до 28 февруари 2023 г.;
  • 5 май 2023 г. – за периода от 01 март до 30 април 2023 г.;
  • 5 юли 2023 г. – за периода от 01 май до 30 юни 2023 г.;
  • 5 октомври 2023 г. – за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г.;
  1. Окомплектованите документиЗаявление и Искане, с приложените към него:

– Договор и документ за банкова сметка – подават се само веднъж с първото подадено искане и при промяна на обстоятелствата;

– Документи, удостоверяващи плащането – фактури, платежно нареждане или касови бележки;

можете да подавате на място – в деловодството на район „Младост“ или на имейл – office@mladost.bg , където също получавате входящ номер.