ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ20РД09-164/31.05.2021 г. на Кмет на район „Младост

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

  1. За длъжността: Главен експерт „Човешки ресурси“ в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”
  2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

– образователно-квалификационна степен: бакалавър;

– професионална област – социални, стопански и правни науки ;

– професионален опит: две години и/или IV младши ранг.

  1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

– Изготвя документи и организира процедурите свързани с трудовите и служебни правоотношения в район “Младост” .

– Разработва и предлага за одобрение поименни и длъжностни щатни разписания по основния щат и допълнителните дейности в района.

– Изготвя документите по сключване, промяна и прекратяване на трудовите и служебни правоотношения в съответствие с трудовото законодателство и заповедите на ръководителя.

– Организира дейността по подбора на нови служители за всички длъжности в района и следи за минималните изисквания за заемане на съответните длъжности.

– Участва в организирането и провеждането на конкурси за държавни служители в администрацията.

  1. Начин за протичане на конкурса:

– тест;

– интервю.

  1. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители;

5.2. Декларации от кандидата, че:

–  е пълнолетен български гражданин;

–  не е поставен под запрещение;

– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.

              5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

    5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

  1. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;

6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

  1. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или

други съобщения във връзка с конкурса:

  • информационно табло в административната сграда;

–   електронна страница на район”Младост”.

  1. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 650 лв.

 

 

                              ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

                              КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                           Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ