Новини

КОНКУРС за длъжността: главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ21РД91-73/15.12.2021 г. на Кмета на район „Младост

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

  1. За длъжността: главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”
  2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

2.1.Образователно-квалификационна степен – магистър;
2.2.Професионална област – социални, стопански и правни науки
                   2.3.Професионален опит – 3 години и/или IV младши ранг;
                  2.4.Придобита юридическа правоспособност.

  1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

                 Правно обслужване и процесуално представителство на район „Младост“.
Изготвяне на проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация.
Изготвяне на административни актове и вътрешни правила, свързани сорганизацията на работа в район „Младост“.
Изготвяне на правни становища, предложения за решения на правни проблеми.
Съгласува договори, заповеди, инструкции, правила и други актове, свързани с дейността на районната администрация, които не са изготвени от главния юрисконсулт.

  1. Начин за протичане на конкурса:

– тест;
– интервю.

  1.     Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители/;
5.2. Декларации от кандидата, че:

–  е пълнолетен български гражданин;
–  не е поставен под запрещение;
– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено прес-тъпление от общ характер;
– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и юридическа правоспособност.
                    5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

  1. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1  Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преобра-жение” № 1;
6.2  Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

 

  1. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
                      –   електронна страница на район”Младост”.
  1. Основна работна заплата за длъжността: не по малка от 730 лв.

                                       

                                        ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
                                        КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                                                                 Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ