Обяви за работа

Конкурс за длъжността Началник отдел в отдел “Екология”

СО Район Младост с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-316/14.12.2017 г. на кмета на район „Младост”.

Обявява конкурс

1. За длъжността: Началник отдел в отдел “Екология”
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
– образователно-квалификационна степен: бакалавър;
– професионален опит: четири години или III младши ранг;
– област на завършено образование: природни, технически и аграрни науки.
3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Осъществява политиката на района в областта на екологията, чистотата и поддържането и изграждането на зелени площи за широко обществено ползване (активен и пасивен отдих) и детски площадки, нерегламентирани сметища, излезли от употреба моторни превозни средства.
Извършва инвеститорски контрол на дейностите по чистота, косене, кастрене, рязане и премахване на храстова и дървесна растителност, извършвана от сформираното звено.
Контролира и съгласува изготвянето на графици и възлагането на дейности на външни фирми, наети от районната администрация за почистване на междублокови пространства, косене на зелени площи, кастрене, рязане и отсичане на храстова и дървесна растителност.

4. Начин за протичане на конкурса:
– тест;
– интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
5.2. Декларации от кандидата, че:
– е пълнолетен български гражданин;
– не е поставен под запрещение;
– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;
6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или
други съобщения във връзка с конкурса:
– информационно табло в административната сграда.
– електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com
8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 560 лв.

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

Документи:

  1. Конкурс за длъжността Началник отдел в отдел “Екология”
  2. Списък на допуснатите кандидати

12:38 | 14.12.17 | Обяви за работа