Обяви за работа

Конкурс за длъжността Началник отдел в отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд”

СО Район Младост с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-315/14.12.2017 г. на кмета на район „Младост”.

Обявява конкурс

1. За длъжността: Началник отдел в отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд”
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
– образователно-квалификационна степен: бакалавър;
– професионален опит: четири години или III младши ранг;
– област на завършено образование: икономика, информационни системи и право.
3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характе-ристика:
Да организира и контролира цялостната дейност по управление, разпореждане и стопанисване на общинската собственост на територията на СО-район “Младост” .
Познаване и управление на общинската собственост.
Издирване, проучване и установяване на общински терени и нежилищни обекти.
Осъществяване на контрол по съставянето на актове за общинска собственост на общински имоти.
Осъществяване на контрол по съставянето на досиета към актовете за общинска собственост и съблюдаване за тяхното съхраняване.
Поддържане на регистри, свързани с общинската собственост.
Контрол на дейността по реституиране на имоти по преписки на граждани с реституционни претенции.
Обработване на преписки на фирми и граждани, свързани със собствеността на земя, сгради и самостоятелни обекти.
4. Начин за протичане на конкурса:
– тест;
– интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от На-редбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
5.2. Декларации от кандидата, че:
– е пълнолетен български гражданин;
– не е поставен под запрещение;
– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;
6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или
други съобщения във връзка с конкурса:
– информационно табло в административната сграда.
– електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com
8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 560 лв.

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

Документи:

  1. Конкурс за длъжността Началник отдел в отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд”
  2. Списък на допуснатите кандидати

12:43 | 14.12.17 | Обяви за работа