ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ21РД09-343/18.08.2021 г. на Кмета на район „Младост

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността: Старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

– образователно-квалификационна степен – бакалавър;

– професионална област – социални, стопански и правни науки ;

– професионален опит – една година и/или V младши ранг.

2.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Законосъобразно управление, разпореждане и стопанисване на общинската собственост – жилищни обекти на територията на район „Мла-дост“ .

Издирване, проучване и установяване на общински жилища.

Съставяне на актове за общинска собственост.

Водене и съхраняване на регистрите, предвидени в ЗОС, и със-тавяне на досиета към актовете за общинска собственост и съблюдаване за тяхното съхраняване.

Приемане на документи на лица с жилищна нужда –картотеки.

Участие в комисията по чл. 10, ал. 1 от НРУУРОЖТСО за разглеждане на заявленията по картотекиране в двумесечен срок от подаването им за включване или не в картотеката на район „Младост“.

Извършване на проверки по адресите на картотекирани граждани.

3.Начин за протичане на конкурса:

– тест;

– интервю.

4.Документи за участие в конкурсната процедура:

4.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители;

4.2. Декларации от кандидата, че:

– е пълнолетен български гражданин;

– не е поставен под запрещение;

– не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода ;

– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.

              4.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

5.Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

5.1. Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображе-ние” № 1;

5.2. Краен срок за подаване на документи – четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

6.Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или

други съобщения във връзка с конкурса:

– информационно табло в административната сграда;

– електронна страница на район”Младост”.

7.Основна работна заплата за длъжността не по малка от 650 лв.

 

 

                              ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

                              КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                           Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ