Обяви за работа

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в отдел “Административно – информационно и правно обслужване”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”,с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ18-РД09-24/06.02.2018 г. на кмета на район „Младост”
ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: Старши юрисконсулт в отдел “Административно – информационно и правно обслужване”
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
– образователно-квалификационна степен: магистър;
– професионален опит: една година или V младши ранг;
– специфични изисквания: специалност право и юридическа правоспособност.
3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характе-ристика:
а/ Да контролира законното прилагане на нормативните актове и да предлага решенията за решаване на възникнали казуси в областта на дейността на районната администрация;
б/ Да съобразява за всеки конкретен случай приложението на нормативните документи;
в/ Да осъществява процесуално представителство на кмета на Столична община и кмета на район „Младост” по съдебни дела, като защитава интересите на Столична община и районната администрация „Младост”;
г/ Да изготвя искови молби и жалби срещу съдебни решения по граждански, административни, административно-наказателни и др. дела /пред КЗК и др. институции/ в интерес на районната администрация;
д/ Да изготвя становища и отговори до съда относно искани приложения по дела, допускане на доказателствени искания и др.;
4. Начин за протичане на конкурса:
– тест;
– интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от На-редбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
5.2. Декларации от кандидата, че:
– е пълнолетен български гражданин;
– не е поставен под запрещение;

Документи:

1. Обява
2. Списък на допуснатите кандидати

20:18 | 07.02.18 | Обяви за работа