Обяви за работа

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”,с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09- 53/10.03.2017 г. на кмета на район „Младост”
ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: Старши юрисконсулт в отдел“Административно – информационно и правно обслужване”
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
– образователно-квалификационна степен: магистър;
– професионален опит: една година или V младши ранг;
– специфични изисквания: специалност право и юридическа правоспособност.
3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характе-ристика:
Правилно и законосъобразно прилагане на нормативните актове. Процесуално представителство и съблюдаване спазването на законодателството при осъществяване на дейностите на районна администрация и представляването й пред органите на съдебната власт и други държавни и обществени органи, както и пред физически и юридически лица. Координира и контролира професионално и административно изпълнението на основните и специфични дейности, свързани с административно – правното обслужване в районната администрация, следи за точно спазване на нормативните актове.
4. Начин за протичане на конкурса:
– тест;
– интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от На-редбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
5.2. Декларации от кандидата, че:
– е пълнолетен български гражданин;
– не е поставен под запрещение;
– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;
6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или
други съобщения във връзка с конкурса:
– информационно табло в административната сграда.
– електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com
8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 460 лв.

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

 

14:36 | 13.03.17 | Обяви за работа