ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ21РД09-170/04.06.2021 г. на Кмет на район „Младост

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

  1. За длъжността: юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”
  2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

– образователно-квалификационна степен – магистър;

професионална област – социални, стопански и правни науки

професионален опит – не се изисква;

                  – специфични изисквания – юридическа правоспособност.

  1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

                    а/ Да контролира законното прилагане на нормативните актове и да предлага  решенията за решаване на възникнали казуси в областта на дейността на районната администрация;

б/ Да съобразява за всеки конкретен случай приложението на нормативните документи;

в/ Да осъществява процесуално представителство на кмета на Столична община и кмета на район „Младост” по съдебни дела, като защитава интересите на Столична община и районната администрация „Младост”;

г/ Да изготвя искови молби и жалби срещу съдебни решения по граждански, административни, административно-наказателни и др. дела;

д/ Да изготвя становища и отговори до съда относно искани приложения по дела, допускане на доказателствени искания и др.;

  1.       Начин за протичане на конкурса:

– тест;

– интервю.

  1.    Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители/;

5.2. Декларации от кандидата, че:

–  е пълнолетен български гражданин;

–  не е поставен под запрещение;

– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено прес-тъпление от общ характер;

– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен и юридическа правоспособност.

                    5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

           5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

  1.    Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1  Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преобра-жение” № 1;

6.2  Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

  1. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или

други съобщения във връзка с конкурса:

–  информационно табло в административната сграда;

–   електронна страница на район”Младост”.

  1. Основна работна заплата за длъжността: не по малка от

650 лв.

                                       

                                        ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

                                        КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                           Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ