Обяви за работа

Конкурс за длъжност „Главен архитект“ в администрацията на СО район „Младост“

СО Район Младост с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-314/14.12.2017 г. на кмета на район „Младост”.

Обявява конкурс

 1. За длъжността: „Главен архитект“ в администрацията на СО район „Младост“:
 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • Образователна степен: магистър;
 • Професионална квалификация – архитект;
 • Професионален опит: три години или IV младши ранг;
 • Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Законосъобразно издаване на документи по устройството на територията и изграждане на благоприятна и естетизирана околна среда в интерес на обществото.

 • Издава разрешения за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи по типови проекти на територията на района, съгласно одобрените схеми за поставяне и скици с указан начин на поставяне на основание чл. 26 от НПОРИМДЕРДТСО;
 • Издава скици с указан начин на поставяне и издава разрешения за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи по индивидуални проекти в III-та и VII-ма зона, на територията на района, на основание чл. 26 от НПОРИМДЕРДТСО;
 • Одобрява схеми за поставяне на съоръжения към съществуващи търговски обекти – маси за консумация, открити щандове и щендери в III-та, IV-та, V-та и VII-ма зона, на основание чл. 34, ал. 4 от НПОРИМДЕРДТСО;

4. Начин за протичане на конкурса:
– тест;
– интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от На-редбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
5.2. Декларации от кандидата, че:
– е пълнолетен български гражданин;
– не е поставен под запрещение;
– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;
6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или
други съобщения във връзка с конкурса:
– информационно табло в административната сграда.
– електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com
8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 600 лв.

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

Документи:

 1. Конкурс за длъжност „Главен архитект“ в администрацията на СО район „Младост“
 2. Списък на допуснатите кандидати

11:57 | 14.12.17 | Обяви за работа