На основание разпоредбите на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Столична община – район „Младост“ предоставя следната информация:

1. Продължителността за решаване на теста е 50 минути;
Брой точки Оценка
35 4.00
36 4.10
37 4.20
38 4.30
39 4.40
40 4.50
41 4.60
42 4.70
43 4.80
44 4.90
45 5.00
2. Верният отговор се загражда с кръгче
3. Всеки верен отговор носи 1 точка;
4. Минимален резултат от теста, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал теста, е 35 верни отговора, равни на 35 точки, равняващи се на оценка 4;
5. Коефициентът, с който се умножават резултатите от теста, е 4, коефициентът с който се умножават резултатите от интервюто, е 5;
6. Минималният резултат от интервюто, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто, е оценка 4.
7. Окончателния резултат се получава като сбор от резултата от теста, умножен по 4 плюс резултата от интервюто, умножен по 5.