Обяви за работа

Конкурс за длъжност Началник отдел в отдел “Административно информационни и правно обслужване”

СО Район Младост с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-261/28.09.2017 г. на кмета на район „Младост”.

Обявява конкурс

 1. За длъжността: Началник отдел в отдел “Административно информационни и правно обслужване”
 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
  – образователно-квалификационна степен: магистър;
  – професионален опит: четири години или III младши ранг;
  – област на завършено образование: право;
  – придобита юридическа правоспособност.
 3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характе-ристика:
  Ръководи, координира и контролира работата на служителите в отдела, като:
  а/ възлага задачи на служителите в отдела – юрисконсулти и служители в “Есграон” и гражданско състояние;
  б/ контролира точното и срочно изпълнение на поставените задачи от служителите;
  в/ съгласува и следи за законосъобразното издаване на документите, изработени от юрисконсултите.
  Контролира и ръководи организацията и провеждането на конкурсите за държавни служители в администрацията;
  Взима участие в организацията и провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки.
  Участва при разработването на вътрешните административни актове на района.
  Дава становища по прилагане на нормативните актове, свързани с дейността на районната администрация.
 4. Начин за протичане на конкурса:
  – тест;
  – интервю.
 5. Документи за участие в конкурсната процедура:
  5.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
  5.2. Декларации от кандидата, че:
  – е пълнолетен български гражданин;
  – не е поставен под запрещение;
  – не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
  – не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
  5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и придобита юридическа правоспособност.
  5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
  5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
 6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
  6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;
  6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
 7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
  – информационно табло в административната сграда.
  – електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com

8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 600 лв.

Документи:

Конкурс за длъжност Началник отдел в отдел “Административно информационни и правно обслужване”

Списък на допуснатите кандидати

 

 

13:46 | 29.09.17 | Обяви за работа