Обяви за работа

Конкурс за длъжност Началник отдел “Инвестиции и контрол по строителството”

СО Район Младост с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09- 313/14.12.2017 г. на кмета на район „Младост”.

Обявява конкурс

1. За длъжността: Началник отдел “Инвестиции и контрол по строителството”
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
– образователно-квалификационна степен: бакалавър;
– професионален опит: четири години или III младши ранг;
– област на завършено образование: архитектура и строителство на сгради и съоръжения.
3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

  • Планира и осъществява строителната и инвестиционната политика на районната администрация за благоустрояване на района, за поддържане на общинската собственост и сграден фонд. Контролира прилагането на законовите и нормативни изисквания при изпълнение на ново строителство и недопускане на незаконно строителство. Законосъобразно издава документи по устройството на територията и изграждане на благоприятна и естетизирана околна среда в интерес на обществото.
  • Съгласува програми за основни и текущи ремонти на училища, детски заведения и сгради общинска собственост.
  • Участва в подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
  • Одобрява и подписва платежни документи, свързани със строителство и ремонти, възложени и финансирани от СО- Район “Младост”.
  • Следи за изпълнението на законоустановените процедури по незаконно строителство и ръководи действията по премахване на незаконни обекти.
  • Изготвя удостоверения за параметрите на застрояване, съгласно действащия ПУП, ЗУЗСО и ОУП на Столична община.

4. Начин за протичане на конкурса:
– тест;
– интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
5.2. Декларации от кандидата, че:
– е пълнолетен български гражданин;
– не е поставен под запрещение;
– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;
6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или
други съобщения във връзка с конкурса:
– информационно табло в административната сграда.
– електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com
8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 560 лв.

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

Документи:

  1. Конкурс за длъжност Началник отдел “Инвестиции и контрол по строителството”
  2. Списък на допуснатите кандидати
  3. Списък на недопуснатите кандидати

12:14 | 28.12.17 | Обяви за работа