Обяви за работа

Конкурс за длъжност Началник отдел РКТД

СО Район Младост с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-151/10.07.2017 г. на кмета на район „Младост”

Обявява конкурс

1. За длъжността: Началник отдел в отдел “Регистрация и контрол на търговската дейност”

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • образователно-квалификационна степен: бакалавър;
  • професионален опит: четири години или III младши ранг; област на завършено образование: социални и стопански науки.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Организира и координира: цялостната дейност по прилагане на нормативната уредба относно законовото функциониране на търговските обекти на територията на СО – район “Младост” и дейността по управление и стопанисване на общинските нежилищни имоти – терени и помещения.

Регистрация и контрол на търговските обекти на територията на района.

Издаване на разрешения за търговия в нормативно установените случаи.

Управление на общинските имоти, представляващи терени и нежилищни помещения подготвяне на конкурси за отдаване под наем, изготвяне на договори за наем, контрол върху изпълнението на подписаните договори, прекратяване на наемните правоотношения и изземване на общински имоти.

Документи:

  1. Конкурс за длъжност Началник РКТД
  2. Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

16:52 | 11.07.17 | Обяви за работа