Обяви за работа

Конкурс за длъжност Секретар на район

СО Район Младост с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-343/29.12.2017 г. на кмета на район „Младост”

Обявява конкурс

1. За длъжността: СЕКРЕТАР на район
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
– образователно-квалификационна степен: магистър;
– професионален опит: четири години или III младши ранг;

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характе-ристика:
а/ Организация, координация и контрол на административните задачи, свързани с ефективното функциониране на администрацията;
б/ Организация върху дейността по административното обслужване на физически и юридически лица;
в/ Контрол по изпълнението на изискванията за безопасни условия на труд и противопожарна охрана;
г/ Контрол по осъществяване на обучението и преквалификацията на служителите в администрацията;
д/ Контрол по вписванията в Регистъра на административните структури на актове на органите на изпълнителната власт;
е/ Контрол за законосъобразност върху актовете и действията на администрацията;
ж/ Осъществяване на контакти с държавни и общински органи и други организации с цел координация и сътрудничество с района;
з/Точно изпълнение и прилагане на законите и устройствените актове на районната администрация.
4. Начин за протичане на конкурса:
– тест;
– интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от На-редбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
5.2. Декларации от кандидата, че:
– е пълнолетен български гражданин;
– не е поставен под запрещение;
– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;
6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или
други съобщения във връзка с конкурса:
– информационно табло в административната сграда.
– електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com
8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 750 лв.

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

Документи:

  1. Конкурс за длъжност Секретар на район
  2. Списък на допуснатите кандидати

 

16:59 | 29.12.17 | Обяви за работа