Обяви за работа

Конкурс за длъжност Секретар на СО Район Младост

СО Район Младост с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-94/10.05.2017 г. на кмета на район „Младост”

Обявява конкурс

1. За длъжността: СЕКРЕТАР на район

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен: магистър;
 • професионален опит: четири години или III младши ранг;
 • област на завършено образование: икономически науки.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

а/ Организация, координация и контрол на административните задачи, свързани е ефективното функциониране на администрацията; б/ Организация върху дейността по административното обслужване на физически и юридически лица;

в/ Контрол по изпълнението на изискванията за безопасни условия на труд и противопожарна охрана;

г/ Контрол по осъществяване на обучението и преквалификацията на служителите в администрацията;

д/ Контрол по вписванията в Регистъра на административните структури на актове на органите на изпълнителната власт; е/ Контрол за законосъобразност върху актовете и действията на администрацията;

ж/ Осъществяване на контакти с държавни и общински органи и други организации е цел координация и сътрудничество с района; з/Точно изпълнение и прилагане на законите и устройствените актове на районната администрация.

4. Начин за протичане на конкурса:

 • тест;
 • интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

5.2. Декларации от кандидата, че:

 • е пълнолетен български гражданин;
 • не е поставен под запрещение;
 • не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено;
 • престъпление от общ характер;
 • не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;

6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

 • информационно табло в административната сграда
 • електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com

8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 750 лв.

Преглед на заповедта: СО Район Младост – Конкурс Секретар на район

Списък на допуснатите кандидати (29.05.2017)

Списък на недопуснатите кандидати (29.05.2017)

 

 

15:39 | 12.05.17 | Обяви за работа