Обяви за работа

Конкурс за длъжност Финансов контрольор на СО Район Младост

СО Район Младост с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-95/10.05.2017 на кмета на район „Младост”

Обявява конкурс

1. За длъжността: Финансов контрольор
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен: магистър;
 • професионален опит: две години или IV младши ранг;
 • област на завършено образование: икономически науки.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Участие в разработване на правила, инструкции и указания за въвеждане на СФУК;
 • Осъществява функцията по предварителен контрол, като проверява наличието на следните условия:

3. Преди извършване на разход проверява следните съответствия.
• съответствие на разхода е поетото задължение – съвпадат ли размерът и видът на разхода е поетото задължение.
• верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление на количествата и сумите в тях.

4. Удостоверява извършения предварителен контрол преди извършване на разхода е попълване на контролен лист за проверки преди извършване на разхода:
• одобрението се изразява чрез поставяне на подпис и дата върху контролния лист.
• отказът се изразява е мотивирано писмено становище, адресирано до разпоредителя е бюджетни кредити.

5. При изпълнение на задълженията си има право да изисква и да получава всички данни и документи, които са му необходими при произнасянето му.

6. Има право да откаже да се произнесе, когато не се представи исканата от него информация /документи от разпоредителя/ или същите са непълни и непълнотата им не е била отстранена след направеното вече искане за допълването им.

 •  При отказ да одобри поемането на задължение или извършването на разход, финансовият контрольор е длъжен да се запознае със становището на разпоредителя, ако последният се възползва от това си право.
 • Контрольорът е длъжен да изрази мнение за одобрение или отказ, за което своевременно докладва на делегирания вътрешен одитор. При повторен отказ, финансовия контрольор се освобождава от отговорност в случай на престъпни вреди или извършено нарушение.
 • Дава препоръки за обучение, във връзка с действието на системите за финансово управление и контрол.
 • Дава указание и контролира изпълнението на коригиращи мерки по осъществяване на предварителния финансов контрол.
 • Следи всички промени в нормативната уредба, касаещи дейността му и ги прилага в практиката.
 • Спазва правилата за финансово управление и контрол, утвърдени от кмета на района.

7. Спазва всички задължения и отговорности за реализиране на процедури по ЗОП и НВОП, вменени със система за управление и контрол на обществени поръчки.
– Начин за протичане на конкурса:
1. тест;
2. интервю.

Документи за участие в конкурсната процедура:

–  Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от На¬редбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
– Декларации от кандидата, че:
3. е пълнолетен български гражданин;
4. не е поставен под запрещение;
5. не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
не е лишен по съответния ред от право да заема определена
длъжност.
– Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
– Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
– Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
– Място и срок за подаване на, документите – лично или чрез пълномощник:
• Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;
• Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

– информационно табло в административната сграда.

– електронна страница на район”Младост”: www.mladost.bg

8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 560 лв.

Преглед на заповедта: СО Район Младост – Конкурс Финансов контрольор

Списък на допуснатите кандидати (29.05.2017)

Списък на недопуснатите кандидати (29.05.2017)

15:56 | 12.05.17 | Обяви за работа