Обяви за работа

Конкурс за длъжност Юрисконсулт в отдел АИПО

СО Район Младост с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-152/10.07.2017 г. на кмета на район „Младост”

Обявява конкурс

1. За длъжността: Юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване”

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • образователно-квалификационна степен: магистър;
  • професионален опит: не се изисква;
  • специфични изисквания: специалност право и юридическа правоспособност.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Правилно и законосъобразно прилагане на нормативните актове. Процесуално представителство и съблюдаване спазването на законодателството при осъществяване на дейностите на районна администрация и представляването й пред органите на съдебната власт и други държавни и обществени органи, както и пред физически и юридически лица. Координира и контролира професионално и административно изпълнението на основните и специфични дейности, свързани с административно – правното обслужване в районната администрация, следи за точно спазване на нормативните актове.

Документи:

  1. Конкурс за длъжност Юрисконсулт в отдел АИПО
  2. Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

 

17:04 | 11.07.17 | Обяви за работа