Новини

Конкурс за столово хранене в 145.ОУ "Симеон Радев"

145 ОУ „Симеон Радев“, район “Младост”, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово хранене

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Решение № 106 от 09.02.2023 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА23-РД09-598/23.02.2023 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община със Заповед на директора на 145 ОУ „Симеон Радев“ е открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово хранене в 145 ОУ „Симеон Радев“, намиращо се на територията на Столична община – район „Младост“

1. Специфично конкурсно условие: за ученическо столово хранене. Месечна наемна цена – 135,98 лв. без ДДС. Срок на договора – 5 /пет/ години.
2. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1 000,00 (хиляда) лева.
3. Конкурсната документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа до крайния срок за подаване на оферти, в сградата на 145 ОУ „Симеон Радев“, с адрес: гр. София, ж.к. “Младост-1 А“; ул. „Ресен“, № 1, кабинет 213. Стойността на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лева с ДДС и се заплаща по банков път на следната банкова сметка: IBAN: BG06SOMB91303140415601, при “Общинска банка” АД.
4. Оферти се подават всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа до 06.06.2023 г., в 145 ОУ „Симеон Радев“, с адрес: гр. София, ж.к. “Младост-1 А“; ул. „Ресен“, № 1, к-т № 213.
5. Публичното заседание за отваряне на предложенията ще се проведе на 07.06.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на 145 ОУ „Симеон Радев“, с адрес: гр. София, ж.к. “Младост-1 А“; ул. „Ресен“, № 1, в библиотеката на 1 етаж до входа на училището.
6. Конкурсът е открит и конкурсната документация е утвърдена със Заповед №1155/16.05.2023г. на директора на 145 ОУ „Симеон Радев“.
7. Документация е публикувана на електронната страница на районната администрация, на чиято територия се намира училището и на сайта на Столична община, раздел “Бизнес, инвестиции, строителство”, подраздел “Търгове и конкурси” и на информационните табла в района и Столична община. Допълнително информация за конкурса се оповестява на електронната страница и/или по друг подходящ начин, вкл. като се постави обявление на подходящо място в училището.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
• Заповед № №1155/16.05.2023г. на директора на 145 ОУ „Симеон Радев“;
• Заповед № СОА23-РД09-598/23.02.2023 г. на кмета на Столична община;
• Документация за участие в конкурса.