Новини

Конкурс за столово хранене в 81.СУ "Виктор Юго"

81.СУ „Виктор Юго“, район „Младост”, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово хранене
О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Решение № 106 от 09.02.2023 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА23-РД09-598/23.02.2023 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община със Заповед на директора на 81.СУ „Виктор Юго“ е открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово хранене в 81.СУ „Виктор Юго“, намиращо се на територията на Столична община – район „Младост“.
1. Специфично конкурсно условие: за ученическо столово хранене. Месечна наемна цена – 141.62 лв. /сто четиридесет и три лева и петдесет и пет стотинки/без ДДС. Срок на договора – 5 /пет/ години.
2. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1 000,00 (хиляда) лева.
3. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа до крайния срок за подаване на оферти, в сградата на 81.СУ „Виктор Юго“, с адрес: гр. София, ж.к. „Младост-3“, ул. „Бъднина“, № 3, Деловодство. Стойността на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лева с ДДС и се заплаща по банков път на следната банкова сметка: IBAN: BG53SOMB91303142977301, при „Общинска банка” АД.
4. Оферти се подават всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа до 20.07.2023 г., в 81.СУ „Виктор Юго“, с адрес: гр. София, ж.к. „Младост-3“; ул. „Бъднина“, № 3, Деловодство.
5. Публичното заседание за отваряне на предложенията ще се проведе на 21.07.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на 81.СУ „Виктор Юго“, с адрес: гр. София, ж.к. „Младост-3“, ул. „Бъднина“ № 3, в кабинета на зам.-директор АСД.
6. Конкурсът е открит и конкурсната документация е утвърдена със Заповед № РД 12-2167/27.06.2023 г. на директора на 81.СУ „Виктор Юго“.
7. Документацията е публикувана на електронната страница на районната администрация, на чиято територия се намира училището и на сайта на Столична община, раздел “Бизнес, инвестиции, строителство”, подраздел „Търгове и конкурси” и на информационните табла в района и Столична община. Допълнително информация за конкурса е оповестена на електронната страница на училището, вкл. обявлението е поставено във фоайето на училището.
• ПРИЛОЖЕНИЯ:
• Документация за участие в конкурса.
• Заповед № РД 12-2167/27.06.2023 г. на директора на 81.СУ „Виктор Юго“;
• Заповед № СОА23-РД09-598/23.02.2023 г. на кмета на Столична община