Обяви за работа

Конкурс за длъжност Началник отдел ОСДЗКС

СО Район Младост с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-153/10.07.2017 г. на кмета на район „Младост”

Обявява конкурс

1. За длъжността: Началник отдел в отдел “Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • образователно-квалификационна степен: бакалавър;
  • професионален опит: четири години или III младши ранг;
  • област на завършено образование: педагогически науки.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

1. Организира, разпределя, координира и контролира работата на служителите в отдел “Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт”

2. Координира взаимодействието между района и общинските учебни и детски заведения и нормативно подпомага дейността им.

3. Съдейства на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и за съвместната работа с учебните заведения.

4. Организира конкурси и процедури, свързани с дейността на учебни и детски заведения.

5. Контролира храненето на децата и учениците, подпомага директорите на учебните и детските заведения за осигуряване на рационално хранене и при оползотворяване на свободното време на учениците и децата.

6. Участва в разработването и реализацията на съвместни проекти е държавни институции, неправителствени организации и фондации в областта на образованието, здравеопазването, социалните дейности културата и спорта.

7. Разработва проекти и участва в програми за стимулиране на европейските интеграционни процеси в сферата на културата.

Документи:

  1. Конкурс Началник отдел ОСДЗКС
  2. Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

17:17 | 11.07.17 | Обяви за работа