1. Ана Ангелова Тотолакова – след предоставени допълнителни документи, лицето доказва наличие на две години професионален опит