Лични данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща Информация
Считано от 25 май 2018г. е в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защитата на личните данни на физическите лица от всички държави-членки на ЕС. СО Район „Младост“, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679,осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Столична Община – Район „Младост”

 • ул.“Свето Преображение“ № 1, гр.София –1712

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните

Елена Георгиева

 • ул.“Свето Преображение“ № 1, гр.София – 1712

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни
СО Район „Младост“ събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл.6 ал.1 от Регламент 2016/679 и по-конкретно за следното:

Подаване на жалба
В случай на установяване нарушаването на Ваши законни права и интереси имате право да подадете жалба до Комисията зазащита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни

Право на Достъп
Имате право на достъп до своите лични данни, като изисквате и получавате информация за тяхното обработване. Предоставянето на достъп до информация за обработването на Вашите лични данни е безплатно, като администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.

Вие имате право да поискате от СО Район „Младост“ изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин, в случаите когато закон или нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си, в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Ако Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС илиправото на държава-членка, което се прилага спрямо СО Район „Младост“. СО Район „Младост“ няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове. Имате право да изискате СО Район „Младост“ да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:
 • Оспорите личните данни, за срок, който позволява на СО Район „Младост“ да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • СО Район „Младост“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои права и интереси;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на СО Район „Младост“ имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването
Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на БГ и ЕС. СО Район „Младост“ събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които СО Район „Младост“ предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чийто критерии са определени от нормативната уредба в страната,а за останалите е приложим списъка на видовете документи със срокове на съхраненяване на Столична община.

СО Район „Младост“ съхранява лични даннипо силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категорииполучатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които СО Район „Младост“ предоставя извън организацията:

 • На публични органи (Национална Агенция по Приходите, Национален Осигурителен Институт, Министерство на Вътрешните Работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.) • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на СО Район „Младост“ и по негово нареждане или възлагане)

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събиранети и съхраняването на лични данни, СО Район „Младост“ се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

СО Район „Младост“ не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалният живот или сексуалната ориентация на физически лица.