Новини

Меморандум за сътрудничество между Столична община – район „Младост“ и Университет по архитектура, строителство и геодезия

На 11.01.2019 г. в сградата на Университет по архитектура, строителство и геодезия бе подписан меморандум за сътрудничество между район „Младост“, Столична община и УАСГ.

Меморандумът е по инициатива на Вр. ИД Кмет – арх. Румен Русев и зам.-кмет ландш.арх. Мария Грозева. Водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между бизнеса, администрацията и академичните среди.

Основната цел на сътрудничеството е обединяване на усилията за осъществяване на съвместни дейности за усъвършенстване на образователната, научно – изследователската и творческо – проектантската работа в УАСГ и ефективното й прилагане на територията на СО – Район Младост.

Партньорската мрежа има следните цели:

 1. Идентифициране на потребностите на всяка от страните по отношение на квалифицирани специалисти, научни и приложни продукти, наръчници, обучения и др.;
 2. Сформиране на интердисциплинарни екипи за научни разработки и проекти в областта на устойчивото управление и използване на биологичните ресурси и др.;
 3. Осигуряване на среда за комуникация между различните партньори в мрежата.

Със сключване на Меморандума се цели и съсредоточаване на усилията в търсене на възможности за осъществяване на следните дейности:

 1. Сформиране на съвместни екипи за изпълнение на интердисциплинарни научно – изследователски и приложни проекти и изследвания в областта на устойчивото управление;
 2. Разпространение на научни резултати чрез провеждане на кръгли маси по актуални проблеми и демонстрационни дни;
 3. Организиране на научни конференции;
 4. Стимулиране и подпомагане на студентската активност чрез провеждане на студентски състезания, проектни седмици, съвместни разработки, изложби на студентски проекти и др.;
 5. Съвместна и екипна работа, с оглед повишаване на практическата подготовка на студентите;
 6. В условията на взаимен интерес за осъществяване на съвместни дейности при участие в национални, регионални и местни програми и проекти;
 7. Оказване на съдействие от страна на всеки от Партньорите, съобразно характера и възможностите му, при необходимост чрез осигуряване достъп до информация, материална база и други;
 8. Осъществяване на активен диалог с държавната власт, гражданското общество, национални и международни организации със сходни цели и приоритети.

На подписването присъстваха – арх. Румен Русев – Вр. ИД Кмет на район „Младост“, зам.-кмет ландш. арх. Мария Грозева, проф. д-р инж. Иван Марков – ректор на УАСГ, проф. д-р арх. Валери Иванов – Зам.-ректор по научна и приложна дейност и доц. д-р арх. Георги Бояров.

На срещата страните проведоха дълъг разговор за изпълнението на предстоящите съвместни дейности и изразиха взаимната си благодарност за възможността тази идея да бъде реализирана. Обещаха си пълно съдействие и толерантност към всякакви възможности за постигане на по-добри резултати в параметрите на меморандума.

11:59 | 14.01.19 | Новини