Новини

Меморандум за сътрудничество между Съюз на архитектите в България и район „Младост“, Столична община

Днес, 07.01.2019 г. в административната сграда на район „Младост“ бе подписан меморандум за сътрудничество между Съюз на архитектите в България и район „Младост“, Столична община.

На подписването присъстваха Председателят на УС на САБ – арх. Георги Бакалов, арх. Пламен Генов, преподавател във ВСУ „Любен Каравелов”, както и в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Вр. ИД Кмет на район „Младост“ – арх. Румен Русев, зам.-кмет ландш. арх. Мария Грозева.

Подписването на меморандума е по инициатива на арх. Русев и ландш. арх. Грозева и в следствие на това, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между бизнеса, администрацията и неправителствения професионален сектор.

Освен това, реализацията на съвместни действия ще спомогне за преодоляване на недостига на квалифицирани кадри в ключови сектори, извършване на научноизследователска и развойна дейност, както и недостатъчната информираност на обществеността за професионалните стандарти, нормативна уредба, възможности за законово развитие и новаторство.

Страните се споразумяха да обединят своите усилия за осъществяване на съвместни дейности в изпълнение на  целите, чрез създаване на партньорска мрежа.

Тя от своя страна има за цел:

 1. Идентифициране на потребностите на всяка от страните по отношение на квалифицирани специалисти, научни и приложни продукти, наръчници, обучения и др.;
 2. Сформиране на интердисциплинарни екипи за разработки в областта на устойчивото управление и използване на биологичните ресурси и др.;
 3. Осигуряване на среда за комуникация между различните партньори в мрежата.

Със сключване на Меморандума, се цели съсредоточаване на усилията в търсене на възможности за осъществяване и на следните дейности:

 1. Сформиране на съвместни екипи за изпълнение на нормативно приложими практики, юридически и правни практики, свързани с опита на вещи лица, научно – изследователски и приложни проекти, изследвания в областта на устойчивото управление, анкетиране и сондиране на мнения, провеждане на професионален подход при взимането на решения ;
 1. Разпространение на научно-приложни резултати чрез провеждане на кръгли маси по актуални проблеми и демонстрационни дни по теми, като паркиране и гариране, озеленяване, транспорт, техническа инфраструктура, туризъм и градските системи на управление, свързани със собствеността и прилагане на нормативната уредба;
 2. Организиране на научно-приложни конференции;
 3. Стимулиране и подпомагане на професионална активност чрез провеждане на професионални конкурси, младежки състезания, проектни седмици, съвместни разработки и др.;
 4. Съвместна работа, с оглед повишаване на практическата подготовка на младите архитекти и ползване на експертните възможности на действащите архитекти и тези със значителен опит през годините;
 5. В условията на взаимен интерес за осъществяване на съвместни дейности при участие в национални, регионални и местни програми и проекти;
 6. Оказване на съдействие от страна на всеки от Партньорите, съобразно характера и възможностите му, при необходимост чрез осигуряване достъп до информация, библиотечна дейност, материална база и други;
 7. Осъществяване на активен диалог с държавната и местна власт, гражданското общество, национални и международни организации със сходни цели и приоритети.

12:58 | 07.01.19 | Новини