Местни избори 2023

Заповед на кмета на СО за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за общински съветници и за кметове

Съобщение за работа в почивните дни
Във връзка с изпълнение на техническите задачи на Столична община и с оглед спазване сроковете, произтичащи от Изборния кодекс, са осигурени дежурства на 14.10.2023 г. –събота, последния срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, от 10:00 ч. до 16:00 ч. в районната администрация.
Г Р А Ф И К за предаване на изборните книжа, материали и СУЕМГ/машини/ на секционните избирателни комисии (СИК) в СО-Район „Младост“

За получаването на изборните книжа, материали и бюлетини (в сградата на района), както и за приемане на СУЕМГ (в училищата) на 28.10.2023 г. (събота), а при евентуален втори тур на изборите и на 04.11.2023 г. (събота),  по разпределение в самата СИК, следва да се определят представители на всяка комисия: председател (зам.-председател) и член или секретар и член, съобразно представения график.

 

 • СИК в 81 СУ – от № 64 до № 77 /вкл./ - 14 секции:
 • 08:30 ч. – книжа, материали и бюлетини;
 • СИК в 82 ОУ – от № 119 до № 125 /вкл./ - 7 секции:
 • 08:50 ч. – книжа, материали и бюлетини;
 • СИК в 118 СУ – от № 1 до № 14 /вкл./ - 14 секции:
 • 09:10 ч. – книжа, материали и бюлетини;
 • СИК № 126 - УМБАЛ „Св. Анна“
 • 09:15 ч. – книжа, материали и бюлетини, защитни облекла.
 • СИК в 144 СУ – от № 78 до № 92 /вкл./ - 15 секции:
 • 9:30 ч. – книжа, материали и бюлетини;
 • СИК в 125 СУ – от № 15 до № 26 /вкл./ - 12 секции:
 • 09:50 ч. – книжа, материали и бюлетини;
 • СИК в 10 СУ – от № 27 до № 36 /вкл./ - 10 секции:
 • 10:10 ч. – книжа, материали и бюлетини;
 • СИК в 131 СУ – от № 93 до № 118 /вкл./ - 26 секции:
 • 10:30 ч. – книжа, материали и бюлетини;
 • СИК в 145 ОУ – от № 37 до №  44 /вкл./ - 8 секции:
 • 11:10 ч. – книжа, материали и бюлетини;
 • СИК в 128 СУ – от № 45 до № 54 /вкл./ - 10 секции:
 • 11:30 ч. – книжа, материали и бюлетини;
 • СИК в 39 СУ – от № 55 до № 63 /вкл./ - 9 секции:
 • 11:50 ч. – книжа, материали и бюлетини;

  

 • ПСИК № 127
 • 12:10 ч. – книжа, материали и бюлетини;

        Предаването на книжата, материалите и бюлетините се извършва в сградата на СО-район „Младост”. Влиза се през входа  откъм ул. „Свето Преображение“  № 1.

        След получаването на изборните книжа и материали, представителите на СИК, придружени от отговорниците от администрацията за съответното училище, се качват в автобусите, които са позиционирани в двора откъм южната страна на сградата. Същите извозват представителите на СИК, изборните книжа и материали до всяко училище, придружени от пилотен автомобил на МВР.

        Приемането на СУЕМГ /машините/ от „Сиела Норма“ АД се извършва в самото изборно помещение /секция/, след подписването на приемо-предавателни протоколи.

 

 

 

 

Забележка: Всички членове на СИК, както и служителите от районната администрация, които са в екипите за ОТП, се явяват  на съответните места за провеждане на изборите (училищата) и работят за дооборудване на изборните помещения, пространството пред изборното помещение и на сградата, в която се помещават избирателните секции.

 

Уважаеми граждани,
На 03.11.2023 г. в зависимост от графика за приемане на бюлетините, сградата на Районната администрация се затворя за посетители, 15 мин. преди доставянето им в района, след което се пристъпва към изпълнение на дейностите по комплектоване и разпределение на изборните книжа, материали и бюлетини за предаването им на Секционните избирателни комисии.