МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ/МКБППМН/ СО РАЙОН “МЛАДОСТ”

МКБППМН се формира на основание чл. 2, ал. 1 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/. Местната комисия е в помощ на органите на съда, прокуратурата, полицията, длъжностни лица и граждани, която организира възпитателни дела, уведомява родители, отдела за закрила на детето към дирекция ”Социално подпомагане”, прилага възпитателни мерки по чл.1 3 от ЗБППМН и провежда целенасочена работа с деца, имащи отклонения в поведението си или са поставени в неблагоприятни условия за развитие и възпитание.

МКБППМН се състои от: Председател – Кмет на район „Младост“ арх. Стефан Стефанов, щатен секретар – Стела Цакина, 15 члена /инспектори от детска педагогическа стая /ИДПС/ – юристи, педагози, психолози и социалeн работник, 20 обществени възпитатели – педагози, психолози, психиатър.

Дейността на комисията е насочена към:
– съгласуване на дейността на държавните, обществени, неправителствени организации на територията на района във връзка с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
– издирване на малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви или се нуждаят от помощ и взима мерки за тяхната социална защита и развитие;
– разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по постановления от прокуратура, съд, полиция, сигнали от граждани;
– налагане на възпитателни мерки по чл. 13 и чл. 15 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/;
– консултиране на деца и семейства в риск;
– изготвяне на програми за предотвратяване на извършване на противообществени прояви от децата;
– оказване на помощ на родителите или лицата, които ги заместват при възпитанието на децата;
Местната комисия работи с инспектори от Детска педагогическа стая (ДПС) към 7-мо РУ-СДВР, гр. София, със социални работници от отдела за закрила на детето, директори, педагози и психолози към училищата.

Дейността на МКБППМН се базира върху следните основни документи:
– Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/;
– Закон за закрила на детето;
– Правилник за детските педагогически стаи;
– Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища – интернати и социално – педагогически интернати;
– Закон за защита на домашното насилие;
– Семеен кодекс;
– Наказателен кодекс.

Целите на МКБППМН са: намаляване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца, живеещи на територията на район „Младост“; възпитаване на коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения в децата; осигуряване възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване към гражданското общество на непълнолетни жители на района; превенция на девиантното поведение сред младите хора и създаване на мрежа за популяризиране на добри практики сред родители, учители и институции, свързани с подкрепата им; сътрудничество с органите на полицията /07-мо РУ- СДВР, гр. София/, Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ /ОЗД/; училищни комисии за превениция на противообществените прояви и квалификация на членовете и обществените възпитатели на МКБППМН.

Основните дейности на МКБППМН се осъществяват на територията на Център за семейни консултации към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/. Той се намира в „Младост“ 1, до бл. 47 /метростанция „Младост“ 1/. Местоположението на помещението е подходящо за интеграция на младежите, тъй като е в един двор с Дирекция “Социално подпомагане”, Отдел закрила на детето, Дирекция “Социални дейности”, Бюро за социални услуги, „Дневен център за интеграция на младежи с увреждания”. Всичко това се обединява в един неформален център за обществена подкрепа.
В ЦЕНТЪРА ЗА СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ МКБППМН се организират мероприятия за обучения по линия на:
– гражданско образование;
– превенция на насилието и агресията;
– преодоляване на конфликти;
– превенция на употребата на наркотици, наркотични вещества, алкохол и тютюневи изделия;
– активна работа с непълнолетни споделящи екстремиски идеи;
– “Връстници обучават връстници“, в това число: кръгли маси, дискусии, тренинги, решаване на казуси, ролеви игри и други;
– различни програми ангажиращи свободното време на децата през ваканциите, срещи със специалисти, педагогически съветници;
– провеждане на индивидуални консултации със специализирани психолози /супервизия, психодрама и др./, които са обществени възпитатели към МКБППМН с децата и техните семейства.

За повече информация:
Стела Цакина – Секретар
Телефон: 02/9067 674
Работно време: понеделник – петък, 08:30 – 17:00 часа