• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Ново инвестиционно предложение

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка навъздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/ 2003г., изм. и дои.)фирма НЕТЕРА ” ЕООД, гр. София 1784, Столична община, район Младост, ул. „АндрейСахаров”No20А, ЕИК 121039370
СЪОБЩАВА:на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Допълващо застрояване – “резервни генератори за ток, заедно е табла за управлението им и подземен резервоар за гориво” в гр. София 1784, Столична общ ина, район Младост, ул. Григорий Горбатенко №3 в УПИ ХХУ6004, кв.Зе, м. Младост 1.
За контакти: Пламен Филипов, тел.:02/975 16 16, факс: 02/975 34 36 моб. 0884 624 361, гр.София 1784, Столична община, район Младост, ул. „Андрей Сахаров” №20А
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София -1618, бул. “Цар Борис III” No136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew- sofia. government, bg .
1. Ново инвестиционно предложение

14:33 | 22.01.15 | Инвестиционни предложения