Обществени поръчки

Обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 с предмет: „Поддръжка на пътищата и тротоарните настилки, общински паркинги, както и на пешеходни алеи с обществена значимост на територията на СО – район “Младост“.

Обявление – публикувано на 27.04.2020 г.
Решение – публикувано на 27.04.2020 г.
Документация асфалтиране Район Младост – публикувано на 27.04.2020 г.
Образци асфалтиране Район Младост – публикувано на 27.04.2020 г.
Образци асфалтиране – Word формат
Единен европейски документ обществени поръчки (ЕЕДОП) – публикувано на 27.04.2020 г.
Разяснение по чл. 180 от ЗОП  – публикувано на 04.05.2020 г.
Протокол № 1 – публикувано на 02.07.2020 г.
Покана за отваряне на ценови предложения – публикувано на 27.07.2020 г.
Протокол № 2 асфалтиране – публикувано на 14.08.2020 г.
Протокол № 3 асфалтиране – публикувано на 14.08.2020 г.
Решение асфалтиране – публикувано на 14.08.2020 г.
Доклад асфалтиране – публикувано на 14.08.2020 г.
Съобщение по чл. 43 от ЗОП – публикувано на 17.08.2020 г.

19:05 | 27.04.20 | Обществени поръчки