Съобщения

РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-113/06.04.2021г. на Кмета на район „Младост“ СО , с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на проекти за ПУП в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО, като представянето на проектите и провеждането на заключителната дискусия ще се проведе чрез дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX.

Представянето на проектите ще се проведе на 14.04.2021г. от 17.30 часа посредством линк: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mdd9ac72ce0229a97757789692814f62e

За достъп и участие в заключителната дискусия на 13.05.2021 г. от 17:30 ч.: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m6099f5133125abc5a5d7f1217927e4dd


ОБЯВЛЕНИЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ и чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 4, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017г. на Столичен общински съвет, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. и във връзка с писма с вх. № РМЛ21-ВК08-335/26.02.2021г.,  с вх. № Към РМЛ19-ГР00-126-[3]/26.02.2021г. и с вх. № Към РМЛ19-ГР00-126-[4]/26.02.2021г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-113/06.04.2021г. на Кмета на район „Младост“ СО , с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на:

  1. Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО;
  2. Проект за изменение на план за регулация и план – схеми на инженерната инфраструктура в обхват на част от улица „Михаил Греков“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, част от бул. „Копенхаген“, р-н „Младост“ СО;
  3. Проект за план за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“ , р-н „Младост“ СО.

 

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще бъде дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX  на  14.04.2021г. от 17.30 часа.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mdd9ac72ce0229a97757789692814f62e, който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 07.04.2021г.

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.05.2021г. от 17.30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m6099f5133125abc5a5d7f1217927e4dd

Който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 05.05.2021г.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1.

Проектите ще бъдат изложени на информационните табла, разположени на ул. „Свето Преображение“ срещу сградата на район „Младост“ СО и пред Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53 и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикуват на интернет страниците на Направление “Архитектура и градоустройство”, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ СО.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Заповед № РД-01-173/18.03.2021г. на Министъра на здравеопазването на Република България е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-67(1)/19.03.2021г. на Кмета на район „Младост“ СО, с която е  отменено провеждането на представяне на 24.03.2021г. от 18.00 часа и на заключителната дискусия на 14.04.2021г. от 18.00ч. в Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53 за:

 

  1. Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО;
  2. Проект за изменение на план за регулация и план – схеми на инженерната инфраструктура в обхват на част от улица „Михаил Греков“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, част от бул. „Копенхаген“, р-н „Младост“ СО;
  3. Проект за план за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“ , р-н „Младост“ СО.

 

Уведомяваме заинтересованите лица, че районната администрация ще изпълни процедурите по провеждане на обществено обсъждане при първа възможност, като след определянето на възможните дати за провеждане на представяне и на заключителна дискусия ще бъде издадена нова заповед, която ще бъде обявена на обществеността по реда на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ и чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 4, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017г. на Столичен общински съвет, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. и във връзка с писма с вх. № РМЛ21-ВК08-335/26.02.2021г.,  с вх. № Към РМЛ19-ГР00-126-[3]/26.02.2021г. и с вх. № Към РМЛ19-ГР00-126-[4]/26.02.2021г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-67/08.03.2021г. на Кмета на район „Младост“ СО , с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на:

  1. Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО;
  2. Проект за изменение на план за регулация и план – схеми на инженерната инфраструктура в обхват на част от улица „Михаил Греков“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, част от бул. „Копенхаген“, р-н „Младост“ СО;
  3. Проект за план за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“ , р-н „Младост“ СО.

Представянето на проектите ще се състои на 24.03.2021г. от 18.00 часа в Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53.

След представянето на проектите писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 07.04.2021г. включително, в деловодството на район „Младост“ СО или по електронна поща на office@mladost.bg.

Заключителната дискусия да се проведе на 14.04.2021г. от 18.00ч. в Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53.

Представянето на проектите и заключителната дискусия ще се проведат съгласно всички действащи към момента противоепидемични мерки, при използване на 30% от капацитета на залата в читалището, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1.

 

Проектите ще бъдат изложени на информационните табла, разположени на ул. „Свето Преображение“ срещу сградата на район „Младост“ СО и пред Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53 и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикуват на интернет страниците на Направление “Архитектура и градоустройство”, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ СО.

ОБЯВЛЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

 

Столична община-район “Младост” на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за подробни устройствени планове: – 1.Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план –схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. „ж.к. Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ подзона „Горубляне“, м. „ж.к. Горубляне 3“; 2.Проект за изменение на план за регулация и план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхват на част от улица „Михаил Греков“, м. НПЗ „Изток“ подзона „Горубляне“ и част от бул. „Копенхаген“ и 3.Проект за план за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. „ж.к. Горубляне 2“, район „Младост“ на СО.

Проектите са изложени на информационните табла, разположени на ул. „Свето Преображение“ срещу сградата на район „Младост“ СО и пред Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до Главния архитект на Столична община чрез район „Младост“ на СО.

Съобщението е публикувано в брой 19 от 05.03.2021г. на „Държавен вестник“.

Постъпили възражения, заявления и становища в срок до 28.04.2021г. след проведено представяне на  проекти за ПУП в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО.:

РМЛ21-ВК08-335-[30]_28.04.2021г.

РМЛ19-ГР00-126-[9]_24.03.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[29]_28.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[28]_27.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[27]_27.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[26]_27.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[25]_27.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[24]_27.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[23]_22.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[20]_08.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[19]_06.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[15]_06.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[14]_05.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[12]_02.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[11]_02.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[10]_02.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[9]_02.04.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[8]_30.03.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[7]_26.03.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[6]_26.03.2021г.

РМЛ21-ВК08-335-[1]_16.03.2021г.

 

13:30 | 06.04.21 | Съобщения