Заповеди

Обществено обсъждане за разширение на съществуващо футболно игрище в жк. Младост 2

На основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 12 от ЗУЗСО, раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания в Столична община и постъпило в СО-район “Младост” писмо с вх. № РМЛ17-АХ00-137/15.06.2017г. от НАГ при Столична община НАРЕЖДАМ:

Да се проведе обществено обсъждане на: Мотивирано предложение за разширение на съществуващ спортен терен (футболно игрище), находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.124, УПИ П-за парк, кв.10, местност „Младост 2“ по плана на гр.София (между блокове 217 и 218А).

I. Мотивираното предложение да се изложи на таблото за обявления на първи етаж, в сградата на районната администрация на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, на официалния уеб сайт на Столична община – район „Младост” и на официалната страница на https://www.facebook.com/mladost.sofia.municipality/.

II. Представянето на мотивираното предложение да се състои на 09.10.2017г. от 18.00 часа в Читалище „Джон Атанасов“ с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 2”, бл.236, ниското тяло между вх.З и вх.4.

В представянето на мотивираното предложение да участват следните длъжностни лица от Столична община – район „Младост”: арх. Румен Русев – зам.кмет, арх. Стефан Стефанов – главен архитект и арх. Росица Семова – началник отдел „УТК“.

III. След представянето на мотивираното предложение писмени становища могат да се депозират в срок до 23.10.2017 г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща.

Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти.

Становища постъпили след 23.10.2017г. няма да бъдат разглеждани.

IV. Определям арх. Росица Семова – началник отдел „УТК” и арх. Красимира Костадинова – младши експерт в отдел „УТК“, СО-район „Младост”, да дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, стаи №№ 205 и 210, в приемно време – вторник от 13,30 часа до 16,00 часа и четвъртък от 10,00 часа до 12,00 часа.

V. Постъпилите в горепосочения срок становища да бъдат систематизирани от комисия, назначена от Кмета на СО-район „Младост”, с отделна заповед, която да изготви обобщаващ доклад.

VI. Обществената дискусия да се проведе на 30.10.2017г. от 18:00 часа в Читалище „Джон Атанасов“ с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 2”, бл.236, ниското тяло между вх.З и вх.4, на която да се представи обобщаващия доклад на комисията по чл.16, ал.З от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществено обсъждане.

Обществената дискусия да се води под ръководството на арх. Румен Русев -зам.кмет на СО – район „Младост”, арх. Стефан Стефанов – главен архитект на СО – район „Младост” и инж. Марияна Недялкова – главен експерт в отдел „УТК” на СО – район „Младост”.

По време на провеждане на дискусията да се води подробен протокол от арх. Росица Семова и арх. Красимира Костадинова, който се прилага към документацията на образуваната преписка.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществява арх. Румен Русев – зам.кмет на СО – район „Младост” .

Настоящата заповед да се оповести на определените за това места в сградата на район „Младост“, на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, да се публикува в официалния уеб сайт на Столична община, в официалния уеб сайт на Столична община – район „Младост“, в една национална електронна медия, в един национален всекидневник и в един местен вестник и във всички районни общински администрации на Столична община.
Заповедта да се оповести и на управителите на етажната собственост на бл.206, бл.217, бл.218, бл.218А и бл.238, ж.к. „Младост 2”.

Документация:

Заповед РМЛ17-РД09-259 / 25.09.2017

Техническа информация за проект за разширение на съществуващо футболно игрище район Младост, жк. Младост 2

Скица:

16:22 | 28.09.17 | Заповеди